Stel cookie voorkeur in

Kinderopvang

In de kinderopvang worden kinderen tot twaalf jaar opgevangen. Ouders werken en kunnen hun kind(eren) dan niet opvangen. 
Als uw kind naar de basisschool gaat dan zijn er drie vormen van opvang mogelijk:

  • de voorschoolse opvang (vso)
  • de tussenschoolse opvang  (tso)
  • de naschoolse opvang (nso) ook wel buitenschoolse opvang (bso) genoemd

Als leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen ze niet meer naar de kinderopvang.

Voorschoolse opvang (vso)

Voorschoolse opvang is opvang voor leerlingen die ruim voor de officiële schooluren al op school zijn. De voorschoolse opvang is een onderdeel van de buitenschoolse opvang. De vso is niet gratis, maar wel kunnen ouders hiervoor een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen.

Naschoolse opvang (nso)/ buitenschoolse opvang (bso)

De nso/ bso is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar die na schooltijd niet naar huis kunnen. Ze kunnen er spelen en ze krijgen iets te eten en te drinken. Soms biedt een nso/bso extra’s, zoals het naar de sportclub brengen van de kinderen. Steeds vaker wordt tussen de school en de naschoolse opvang samengewerkt in de Brede School of in het Integraal KindCentrum (IKC). Ouders kunnen van de Belastingdienst een toeslag krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang.

Tussenschoolse opvang (tso)

De tso, opvang tijdens de middagpauze op de basisschool, valt niet onder de Wko en komt ook niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zie voor meer informatie over de kosten van de kinderopvang, rol van werkgever en belastingdienst, de informatie op rijksoverheid.nl.

Wettelijke eisen & kinderopvangtoeslag

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) staat aan welke eisen de kinderopvang moet voldoen en door wie de kinderopvang wordt betaald. De wet zegt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen als tegemoetkoming in de opvangkosten.

Hoogte kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. De hoogte hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Website Landelijk Register Kinderopvang

Op de website landelijkregisterkinderopvang.nl zijn de gegevens te vinden van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD.

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.