Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Daarom is het belangrijk om goed en regelmatig met elkaar te communiceren over de ontwikkeling van uw kind, zodat ook achtergrondinformatie meegenomen kan worden in de begeleiding. Van de BLICK-scholen mag worden verwacht dat zij u steeds informeren over de vorderingen van uw kind. We nodigen u van harte uit om de leerkracht van de BLICK-school te benaderen als u over informatie beschikt, die zinvol kan zijn in het leerproces van uw zoon of dochter.

Ouderbijdrage

De kosten van het onderwijs worden in beginsel gedragen door de overheid, maar ook de ouders betalen eraan mee. Dat laatste gebeurt onder meer via de vrijwillige ouderbijdrage. Met het woord vrijwillig wordt expliciet de status van de ouderbijdrage aangegeven. De ouderbijdrage is niet bedoeld om het primaire proces, het onderwijs, mee te bekostigen. Extra activiteiten (zoals schoolreis of kamp) als aanvulling op het onderwijs in de school, kunnen wel bekostigd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouders zijn niet verplicht om de ouderbijdrage te betalen. De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd. Het blijft wel verplicht om het beleid rond de ouderbijdrage te bespreken in de MR. De oudergeleding in de MR moet instemmen met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Door de (wettelijke) bevoegdheid is de oudergeleding ook in de positie om zorg te dragen voor een kortings- en/of kwijtscheldingsregeling.