Stel cookie voorkeur in

Voor het eerst naar het Voortgezet

Welke schoolsoorten kent het voortgezet onderwijs?

In Nederland kun je na de basisschool kiezen voor het:

  • praktijkonderwijs;
  • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, inclusief mavo);
  • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
  • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Welke school je ook kiest, in de eerste leerjaren (de onderbouw) van al deze schoolsoorten leren alle leerlingen grotendeels hetzelfde. Daarna komen er grote verschillen. Het vwo duurt bijvoorbeeld langer dan de andere schoolsoorten en ook het eindniveau van het vwo ligt hoger. Ook kan de manier waarop je les krijgt per schoolsoort verschillen.

Informatie over een school

Als je vooraf meer wilt weten over een bepaalde school, dan kun je beginnen met te kijken op de website van de betreffende school. Daarop staat veel informatie. Verder is veel informatie over het presteren van de school te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl, speciaal bedoeld voor ouders en leerlingen die op zoek zijn naar een nieuwe school. Op deze website kunnen scholen met elkaar worden vergeleken, bijvoorbeeld op leerling-tevredenheid, tevredenheid van ouders, veiligheid, ouderbijdrage, groepsgrootte of het oordeel van de onderwijsinspectie. Daarnaast organiseren veel scholen speciale informatieavonden of open dagen voor nieuwe leerlingen en hun ouders.

Schoolgids

Scholen zijn verplicht een schoolgids uit te brengen voor ouders, verzorgers en leerlingen. In zo’n gids staan veel zaken die bij het kiezen van een school van belang zijn: de uitgangspunten en doelstellingen van een school, de manier van lesgeven, maar ook lestijden en vakantie-roosters. In de gids staat daarnaast ook vermeld of de school speciale programma’s heeft voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, voor topsporters, voor hoog-begaafde leerlingen, ten aanzien van tweetalig onderwijs of voor wat betreft muziek en dans.

Schoolkeuze in de praktijk

In principe is er een vrije schoolkeuze voor iedereen. In de praktijk wordt de keuze beperkt door het advies van de basisschool. Leerlingen moeten het onderwijs immers wel aankunnen. Het is vaak niet verstandig om aan een hogere of lagere opleiding in het voortgezet onderwijs te beginnen danhet advies van de basisschool aangeeft.

Advies van de basisschool

Bij het bepalen welke school voor voortgezet onderwijs je het meest geschikt lijkt, heb je te maken met het schooladvies van de basisschool. De directeur en de leraar van groep acht van de basisschool geven, na overleg met het schoolteam, in de loop van het laatste basisschooljaar (maar uiterlijk voor 1 maart) een schooladvies dat onderdeel is van het onderwijskundig rapport. Het schooladvies geeft een breder inzicht in de ontwikkeling op diverse leer- en vormingsgebieden en geeft aan welke schoolsoort in het voortgezet onderwijs het best passend is voor jou.

Inschatting op succes

Op grond van deze gegevens schat de school in welk niveau je waarschijnlijk met succes kunt volgen: vmbo, havo of vwo.

Als de basisschool vindt dat de leerling leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs nodig heeft, is een indicatiestelling nodig. Klik voor meer informatie over het praktijkonderwijs en het vmbo.

Een waardevol advies

Alle basisscholen moeten het schooladvies voor de ouders en leerlingen op papier zetten. De meeste scholen geven bovendien een uitgebreide - mondelinge - toelichting op het schooladvies en de uitkomsten van de eindtoets (bijvoorbeeld de Citotoets). Ook geven ze voorlichting over de keuzemogelijkheden in het voortgezet onderwijs in jullie omgeving. Het schooladvies van de basisschool is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.